Mobil Menü

Aday Bilgilendirme Rehberi

1. Amaç

1.1. Aday Bilgilendirme Kılavuzu; HÜBTUAM PBB’nin belgelendirme faaliyetleri ilgili olarak, belgelendirme şartları ve kapsamı, başvuru ve başvurunun değerlendirme süreci, başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişinin görev, hak ve sorumlulukları, sınav ve belgelendirme süreci, belgelendirme programı (ulusal yeterlilikler) yatay ve dikey ilerleme yolları, belgelendirme ücretleri ile şikayet ve itiraz süreçlerinin açıklanması ve kamuya açık olarak yayınlanması amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tanımlar ve Kısaltmalar

2.1. HÜBTUAM PBB: Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi

2.2. MYK : Mesleki Yeterlilik Kurumu.

2.3. TS EN ISO/IEC 17024 : Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardı.

2.4. Belgelendirme Prosesi : HÜBTUAM PBB’nin, başvuru, değerlendirme, belgelendirme kararı, yeniden belgelendirme ve belgelerin ve logoların/işaretlerin kullanımı dahil bir kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini belirlediği faaliyetlerdir.

2.5. Personel Belgelendirme Sistemi : Bir kişinin, belirlenmiş belgelendirme programı çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavı sonrası şartlara uygunluğunun üçüncü taraflarca yazılı güvence verildiği kurallar sistemidir.

2.6. Belgelendirme Programı : Kişilerin belirli meslek veya beceri kategorilerine ilişkin yeterlilik şartları ve diğer şartların tanımlandığı belgelendirmeye esas alınan dokümandır.(Örnek : Ulusal ve Uluslararası standartlar, Ulusal Yeterlilikler v.b.)

2.7. Belgelendirme Şartları : Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dahil belirtilmiş şartlar kümesidir.

2.8. Belge : Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kişinin, belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, TS EN ISO/IEC 17024 standardının hükümlerine göre HÜBTUAM PBB tarafından düzenlenen dokümandır.

2.9. Mesleki Yeterlilik Belgesi : HÜBTUAM PBB'nin Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra, TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri ve belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan  ulusal yeterliliklere göre, sınavlarda başarılı olup belgelendirme kararı verilen kişilere HÜBTUAM PBB tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

2.10. Birim Başarı Belgesi : Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren ve HÜBTUAM PBB'nin Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra HÜBTUAM PBB  tarafından düzenlenen belgedir.

2.11. Sınav : Adayların, belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan belgelendirme programının gerekliliklerine göre; bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla; HÜBTUAM PBB tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan değerlendirme işlemidir.

2.12. Sınav Merkezi : HÜBTUAM PBB tarafından sınavların yapılabileceği imkanlara sahip olduğu belirlenen, HÜBTUAM PBB’nin kendisine ait veya sözleşme ile temin ettiği ve sınavların yapıldığı sınav alanlarıdır.

2.13. Başvuru Sahibi : Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kişidir.

2.14. Aday : İlgili belgelendirme programında belirtilen şartlar ile HÜBTUAM PBB  tarafından belirlenen ön şartları yerine getiren ve belgelendirme prosesine kabul edilen başvuru sahibidir.

2.15. Belgelendirilmiş Kişi : HÜBTUAM PBB  tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik sistemi belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan belgelendirme programına göre, sınavlarda başarılı olup belgelendirme kararı verilen kişidir.

2.16. Değerlendirici : HÜBTUAM PBB  tarafından yetkilendirilen ve mesleki hüküm gerektiren bir sınavı yapacak ve notunu belirleyecek ve Ulusal Yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerine sahip kişidir.

2.17. Karar Verici : HÜBTUAM PBB  tarafından yetkilendirilen ve HÜBTUAM PBB da tam zamanlı kadrolu çalışan, adayın belge almaya hak kazanıp kazanamadığının kararının verilmesi gibi belgelendirmeye esas kararların alınmasından sorumlu olan kişidir.

2.18. Gözetmen : HÜBTUAM PBB  tarafından sınavı yönetmek ve/veya gözetmek amacıyla yetkilendirilen, ancak adayın yeterliliğini değerlendirmeyen kişidir.

2.19. Gözetim : Belgelendirilmiş kişinin performansının ve belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla, belgelendirme periyodu boyunca HÜBTUAM PBB  tarafından ilgili belgelendirme programında belirtilen süreler göz önünde tutularak periyodik olarak incelenmesi ve yapılan incelemenin kayıt altına alınması işlemidir.

2.20. Ulusal Yeterlilik : Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal meslek standartlarına dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan belgelendirme programıdır.

2.21. Yeterlilik Birimi : Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.

2.22. Europass : Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa'da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistemdir.

2.23. Europass Sertifika Eki : Mesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin edindikleri bilgi ve becerilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgedir.

2.24. Askıya Alma : Belgenin bir süreliğine kullanımın durdurulmasıdır.

2.25. İptal : Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulmasıdır.

2.26. Şikayet : Gerçek veya tüzel kişilerin, HÜBTUAM PBB'nin personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları, geçici veya sürekli personeli, belgelendirdiği kişinin belgelendirme kapsamında yaptığı faaliyetler veya HÜBTUAM PBB etkinlikleri ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin yaptıkları sözlü veya yazılı başvurudur.

2.27. İtiraz : Başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş bir kişinin; talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin HÜBTUAM PBB’nce verilen herhangi bir kararla ilgili söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi istemiyle HÜBTUAM PBB'ye yapmış olduğu başvurudur.

3. Genel

3.1. Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan HÜBTUAM PBB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

“Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

HÜBTUAM PBB ../../2017 tarihinde AB-0131-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve ../../2016 tarihinde ……… kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki  ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlayacaktır.

3.2. HÜBTUAM PBB; sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde kapsamında bulunan her bir belgelendirme kategorisi için bir belgelendirme programı kullanmaktadır. Hangi mesleklerde belge verebileceğine dair hazırlanmış olan “Lİ.04 KAPSAM LİSTESİ”   her belgelendirme programı için başvuru, sınav ve belgelendirme sürecine ait bilgilerin yer aldığı BELGELENDİRME REHBERİ ve “KD.09 SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ” resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmıştır.

4. Başvuru Şartları ve Başvurunun Değerlendirilmesi

4.1. Mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, belge sahibi olmak için HÜBTUAM PBB'ye başvurabilir.

4.2. HÜBTUAM PBB, başvururları iki şekilde kabul eder. 

Bu aşamalar;

1. HÜBTUAM PBB web adresi üzerinde bulunan aday portalından ‘’Online Başvuru’’ şeklinde yapılır. Online başvuru için   ile web sayfasında bulanan başvuru bölümüne giriş yapılır. Kişisel bilgiler kimlik doğrulama sistemi üzerinden otomatik olarak gelir. Aday; İban, Ev Telefonu, İş Telefonu, İş Adresi, Tebligat adresi, Engellilik Durumu, İş Durumu, Eğitim Durumu bilgilerini girer. Sağ üst köşede bulunan aday ismine tıklanarak güncel resim ve kişisel bilgiler eklenir. Sınav başığı altında bulunan Sınavlar/Duyurular kısmına girilerek aktif sınavlar alanından girmek istediği sınava ait böülüme tıklanarak Bireysel Başvuru ekranına geçilir. Sınav İl Merkezi ve sınava girilecek birimler seçilir “Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu onaylıyorum” alanı seçilerek başvuru onaylanır. Aday Sözleşmesi, Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi okunularak “Okudum, Anladım, Kabul ediyorum” alanı seçilir. “Onayla ve Öde” butonu tıklanılarak online ödeme alanına geçilir. Ödeme yapılarak sınav başvurusu tamamlanır.

2. Online sistemin uzun süre çalışmadığı durumlarda web sayfasından başvurunun elden yapıldığı ve ayrıntıları duyurulur. Başvuru formuna web sayfasından ulaşılabilir.

4.3. Başvuru sahibi, o günün koşullarına göre herhangi bir fondan (belgelendirme için doğrudan hibe programı vb.) faydalanmak istediğinde, öncelikle HÜBTUAM PBB’nin ilgili fondan faydalanılması hususunda gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. HÜBTUAM PBB , bu koşulları sağladığı takdirde başvuru sahipleri ilgili fonun gereklerini yerine getirmek zorundadır. HÜBTUAM PBB , fonun gerekliliği olan başvuru şeklini TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olmak şartıyla web sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

4.4. Başvurular Yönetici Asistanı tarafından geçerli veya geçersiz olarak değerlendirilir. Geçerli olan başvurular sınav organizasyonu yapılmak üzere sınav modülüne aktarılır. Geçersiz olan başvuru için başvuru sahibine sistem tarafından bilgilendirme maili gönderilir. Başvuru süresi içerisinde eksikliklerin giderilip başvurunun güncellenmesi istenir. 

4.5. Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen ve başvuruları kabul edilip onaylanan başvuru sahipleri ''ADAY'' konumuna geleceğinden, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını aday portalı üzerinden takip edebilirler.

4.6. Aday konumuna gelen kişi, web sayfasında yer alan aday portalı üzerinden T.C. Kimlik No ve e-devlet şifresi ile giriş yapabilir.

Buradan açılacak sınavların türü, sınav yeri, sınav tarihi, sınav saati, sınav durumu, v.b. bilgileri içeren sınav süreci hakkında bilgileri sorgulayabilir; sınavlara ilişkin başvurularını yapabilirler.

4.7. HÜBTUAM PBB  tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara bir kez daha sınav imkanı sağlanır.

4.8. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara 2 (iki) kez daha sınav imkanı HÜBTUAM PBB  tarafından sağlanır ve bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkanı, sınavdan önce adaylara bildirilir.

4.9. Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, HÜBTUAM PBB , adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.

4.10. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde HÜBTUAM PBB  tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve HÜBTUAM PBB  bu talebi yerine getirir.

4.11. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, 1 (bir) yıl içinde HÜBTUAM PBB  tarafından  ilgili ulusal yeterlilik  bazında açılan  ve duyurulan  sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez. Buna rağmen ödediği ücreti talep eder ise HÜBTUAM PBB  bu ücreti geri iade etmez.

4.12. Bu bir yıl içinde, HÜBTUAM PBB  tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday; tekrar başvuru yapmak istediğinde başvuru onay süreci tekrar başlatılır.

4.13. Aday, eğer daha önce HÜBTUAM PBB  dışında başka bir yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili belgelendirme programı (ulusal yeterlilik) bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olamaması nedeniyle ikinci veya üçüncü sınav hakkını (Hibe olduğu durumlarda) kullanmak üzere HÜBTUAM PBB’ye başvurdu ise; geçtiği birimler ile ilgili olarak HÜBTUAM PBB tarafından kendisinden talep edilen ve ilgili belgelendirme programı tarafından ortaya konan şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını gösterecek belgeleri HÜBTUAM PBB’ye sunmak zorundadır. Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurusunun onayı HÜBTUAM PBB  tarafından verilir.

5. Sınav Süreci

5.1. Belgelendirme şartları, her bir belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen başvuru şartları ile yine aynı belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen ve adaylarda aranan bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde hazırlanmış teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavlardan başarılı olmayı içerir. 

5.2. HÜBTUAM PBB, kapsamında bulunan açmayı planladığı sınavları SINAV TAKVİMİ ile resmi internet sitesinden kamuya açık olarak yayımlar. Adaylar; belge başvurusunu yaptıkları sınavlara ilişkin bilgileri (sınav tarihi, saati, adresi vb.) takip etmek ve girmek istedikleri sınavlara başvurularını da aday  portalından yapmakla yükümlüdürler.

5.3. Adayların, S INAV TAKVİMİNDE belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınavda kaldı olarak kayda geçer ve sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.

5.4. Aday başvurusunu yaptığı sınava; sınav giriş belgesi(getirilmesi zorunlu) ve Kimlik Kartı, Nufus Cüzdanı, geçici nüfus belgesi, sürücü belgesi, ehliyet, pasaport (herhangi biri) olmadan sınava giremez ve sınav hakkını kaybeder,

5.5. Sınavların yapısı ve sınav başarı seviyeleri her bir belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) tanımlanan yeterlilik şartlarının değerlendirilmesi amacına uygun olarak belirlenmiş olup her bir belgelendirme kapsamı için hazırlanmış olan Belgelendirme Rehberinde açıklanmıştır. Belgelendirme Rehberleri, HÜBTUAM PBB  resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmıştır.

5.6. Sınavlar, HÜBTUAM PBB  tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Değerlendiricilar tarafından gerçekleştirilir. Sınavlarda adaylara ne tür soru sorulacağı (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma v.b.), en az kaç adet soru sorulacağı, sınav sorularını cevaplandırmak üzere ne kadar süre verileceği ilgili belgelendirme programlarında (ulusal yeterlilikler) veya belgelendirme programlarına atıf yapılan Bel gel end i rme Rehberlerinde açıklanmıştır.

5.7. Adayların girecekleri sınavlarla ilgili uymaları gereken kurallar; ‘’ADAYLARIN TEORİK SINAVDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’, ‘’ADAYLARIN PERFORMANSA DAYALI SINAVDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’ ve ‘’ ADAYLARIN MÜLAKAT SINAVINDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR’’ HÜBTUAM PBB  resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmıştır.

6. Belgelendirme Süreci

6.1. Bir adaya ilişkin belgelendirme kararı, ilgili belgelendirme programında ve sistem dokümanlarında belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi ile ve belgelendirme prosesi boyunca toplanan bilgiler esas alınarak HÜBTUAM PBB tarafından alınır.

6.2. HÜBTUAM PBB  belgelendirme kararı aldığı kişilerin listesini her ay toplu olarak MYK’nın belirlemiş olduğu günler içinde MYK’ya bildirir. HÜBTUAM PBB  tarafından alınan belgelendirme kararlarının MYK’nın ilgili birimlerinin onayından geçmesi sonucu kişiler belge almaya hak kazanırlar. Belge almaya hak kazanan kişiler; HÜBTUAM PBB  resmi internet  sitesinde  kamuya  açık  olarak  yayımlanmış  olan  “Belge  Sorgulama’’  menüsünden  belgelerini,  ayrıca “Teşvik Sorgulama’’ menüsünden de teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan yatan belgelendirme ücret bedelini takip edebilirler.

6.3. HÜBTUAM PBB , verdiği belgelerin sorumluluğunun tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili belgelendirme programında belirtilen ve standartlar kapsamında konulan şartlara uyduğu sürece, sadece belge kullanım hakkı verir.

6.4. Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; HÜBTUAM PBB uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını değiştirabilir veya iptal edebilir.

6.5. Adaylar, belgelendirme ile ilgili her türlü itiraz ve şikayeti HÜBTUAM PBB  tarafından web sayfasında yayımlanmış olan itiraz ve şikayeti değerlendirme prosedürüne göre yapma hakkına sahiptir.

7. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi

7.1. Belgelendirme programı olarak ulusal yeterliliklerin kullanıldığı belgelendirme kategorilerinde geçerli olmak üzere; HÜBTUAM PBB tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren ‘Birim Başarı Belgesi’ düzenlenir.

7.2. Adayın sahip olduğu Birim Başarı Belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile Birim Başarı Belgelerinin birleştirilir ve ilgili ulusal yeterlilik alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

7.3. Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden;HÜBTUAM PBB en son tarihli sınavı yaptı ise HÜBTUAM PBB tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

7.4. Ancak, aday daha önce HÜBTUAM PBB dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere HÜBTUAM PBB’ye başvurdu ise; geçtiği birimlerle ilgili olarak HÜBTUAM PBB tarafından kendisinden, sınavına girdiği personel belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ‘Birim Başarı Belgesi veya Belgeleri’ istenir. HÜBTUAM PBB, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir.

8. Europass Sertifika Eki

8.1. HÜBTUAM PBB, adayları “Europass Sertifika Eki” hakkında web sayfası ve aday portalı üzerinden bilgilendirir.

8.2. HÜBTUAM PBB  tarafından belgelendirilen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahipleri Europass Sertifika Ekini, ‘Ulusal Europass Merkezi’ veri tabanı üzerinden indirebileceği gibi, söz konusu dokümanı HÜBTUAM PBB'den de talep edebilir.

9. Belgelerin Geçerlilik Süresi ve Gözetimi

9.1. Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeye esas olan belgelendirme programı şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

9.2. Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili belgelendirme programı tarafından belirlenmiş yeterlilik şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar her belgelendirme programında ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi HÜBTUAM PBB resmi internet sayfası aracılığı ile (BELGELENDİRME REHBERİ ve ULUSAL YETERLİLİKLER) veya ‘HÜBTUAM PBB  aday portalı üzerinden sağlanmaktadır. Belgelendirilmiş kişiler, gözetim takiplerini HÜBTUAM PBB aday portalı üzerinden takip etmekle yükümlüdürler.

9.3. Belgelendirilmiş kişinin gözetimi BELGE G ÖZ ET İM İZLEME FORMU ve Ek Belgeleri İncelenerek yapılır.

10. Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesinin Askıya Alınması

10.1. Belgelendirilmiş kişinin;

a) Hakkında belirtilen şikayetler neticesinde ilgili belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi durumunda,

b) BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ şartlarına ya da ilgili belgelendirme programı şartlarına uygun davranmadığının tespiti durumunda,

c) Belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda HÜBTUAM PBB tarafından talep edilen belgelerin  BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ gereği HÜBTUAM PBB’ye sunmaması durumunda,

d) Belgesini verilen kapsam dahilinde kullanmadığının tespiti durumunda,

e) HÜBTUAM PBB  BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ’nde yer alan koşullara uymadığının tespiti durumunda,

f) Belge ile ilgili olarak HÜBTUAM PBB’ye veya üçüncü şahıslara yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda,

g) Belgelendirmeye esas alınan  ilgili belgelendirme programının  güncellenmesine ilişkin  usul ve esaslar ile, yapılan değişikliğin büyüklüğü ve önemine göre HÜBTUAM PBB  tarafından, ilgili belgelerin geri çekilmesi kararı alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen; belge kullanımına devam etmesi durumunda,

belgesi askıya alınır.

10.2. HÜBTUAM PBB tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilecek bir tespit yapıldığında, belgelendirilmiş kişiden söz konusu tespit ile ilgili açıklama talep edilir. Belgenin askıya alınmasına ilişkin tespitler ve belgelendirilmiş kişiden gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda belgenin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi HÜBTUAM PBB Yöneticisi tarafından askıya alınır.

10.3. Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, belgelendirme HÜBTUAM PBB Yöneticisi kararı ile kullanım ihlallerini yerine getirene kadar süresiz askıya alınır. Belgelendirilmiş kişi, belirlenen askı süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı hali sona erdirilir. Askı süresi sonunda gerekli düzeltici önlemler başlatıldığı halde tamamlanamamış ise, belgelendirilmiş kişinin talebi üzerine askı hali 6 (altı) aya kadar uzatılır.

10.4. Belgesi askıya alınan kişinin askıya alındığı Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesi ile askı süresine ilişkin bilgiler HÜBTUAM PBB  resmi internet sitesi üzerindeki ''Belge Sorgulama'' menüsünde ve portalında askı süresince yayınlanır.

10.5. Belgesi askıya alınan kişi, askı süresince belge kullanım hakkını durdurmakla yükümlüdür. HÜBTUAM PBB  ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ’nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.

10.6. Belgesi askıya alınan kişinin, belgesinin askıda olduğu süre içinde gözetim ve belge yenileme faaliyetleri yapılmaz.

11. Belge/ Mesleki Yeterlilik Belgesinin İptali

11.1. Belgelendirilmiş kişinin;

a) Belgesi askıya alındıktan sonra belirlenen düzeltici faaliyetleri yerine getirmemesi veya verilen ek süreye rağmen tamamlayamaması,

b) Belgelendirmenin kaldırılmasına neden olacak önemde yanıltıcı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,

c) Girmiş olduğu sınavların şeffaflığını ve güvenirliliğini etkileyen kural ihlallerinin tespit edilmesi,

d) Sınav ve belgelendirme kayıtlarında sahtecilik ve tahribat yapıldığının tespit edilmesi,

e) Sahte belge ibraz etmesi,

f) BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESI’nde belirtilen hükümlere, belgenin iptalini gerektirecek önemde aykırı davranması, halinde belgesinin iptal edilmesine ilişkin süreç başlatılır.

11.2. HÜBTUAM PBB tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili belgenin iptalini gerektirebilecek bir tespit yapıldığında, belgelendirilmiş kişiden söz konusu tespit ile ilgili açıklama talep edilir. Belgenin iptal edilmesine ilişkin tespitler ve belgelendirilmiş kişiden gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda belgenin iptal edilmesine ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi HÜBTUAM PBB tarafından iptal edilir.

11.3. Belgesi iptal edilen kişinin, iptal edildiği Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin bilgiler HÜBTUAM PBB  resmi internet sitesi üzerindeki ''BELGE SORGULAMA'' menüsünde ve aday portalında ilan edilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yapılması gereken tüm bildirimler, iptal tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde yapılır.

11.4. Belgesi iptal edilen kişi, belgelendirme kapsamındaki faaliyetleri derhal durdurmakla yükümlüdür. Ayrıca iptal edilen belgesinin aslını HÜBTUAM PBB’ye teslim etmek zorundadır. HÜBTUAM PBB ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan BELGELEN DİR ME VE  BELGE K ULLAN IM  S ÖZ LEŞMESİ ’nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.

12. Belge / Mesleki Yeterlilik Belgesinin Geri Çekilmesi

12.1. Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geri çekilmesi,

a) Belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan belgelendirme programında revizyon yapılması durumunda revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre,

b) İlgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda, yapılan değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre,

c) HÜBTUAM PBB tarafından verilen askıya alma süresi içinde askıya alma nedeni olan hususların çözümlenememesi durumunda, uygulanır.

12.2. Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan belgelendirme programında revizyon yapılması veya ilgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda; revizyon ve/veya değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre geri çekilen belgelerin tekrar verilebilmesi için uygulanması gereken usul ve esaslar (sınav tekrarı, ek belge sunulması v.b.) HÜBTUAM PBB resmi internet sayfasında kamuoyuna duyurulur. Ayrıca bu kapsamdaki belgelendirilmiş kişilere, belgenin geri çekilmesi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve tekrar belgenin verilmesi için yapılması gerekenler; kişinin aday portalından ilan edilir.

12.3. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda; belgelendirilmiş olma statüsü adına tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır. HÜBTUAM PBB ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan BELGELEN DİRME VE BELGE K ULLAN IM SÖZ LEŞMESİ ’nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.

13. Belge / Mesleki Yeterlilik Belgesinin Kapsamının Daraltılmasi veya Genişletilmesi

13.1. Belgelendirilmiş kişi belgesinin kapsamında daraltılmaya gidilmesi;

Mesleki Yeterlilik Belgelerinde, belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının daraltılması ancak; belge kapsamında bulunan yeterlilik birimlerinden, kapsam daraltma amacıyla çıkarılacak yeterlilik birimi veya birimlerinin belgelendirmeye esas (zorunlu) yeterlilik birimi olmaması kaydıyla yapılabilir.

Belge kapsamının daraltılması aşağıdaki durumlarda yapılır :

a) Gözetim sırasında ve yeniden belgelendirme sürecinde, belgelendirilmiş kişinin yetkili olduğu yeterlilik birimleri ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk olduğunda uygunsuzluğun büyüklüğü ve önemine göre, sadece o yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

b) Belgelendirişmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu; şikayete konu olan yeterlilik birimi veya birimleri belgelendirme kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

c) Belgelendirilmiş kişinin,kendi talebi ile belge kapsamında bulunan yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

d) Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmesine esas teşkil eden belgelendirme programı veya ilgili mevzuatta ciddi revizyon yapılması durumunda, yapılan revizyonun büyüklüğü ve önemine göre kapsam daraltılabilir.

13.2. Belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının genişletilmesi; belgelendirilmiş kişinin kendi talebi üzerine yapılır. Belge kapsam genişletme talebinde bulunan kişinin, belge kapsamına ekletmek istediği yeterlilik birimi veya birimlerinin ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması ve ilgili yeterlilik birimi veya birimlerinin tanımlanan sınavlarında başarılı olması gerekmektedir.

13.3. Belge kapsamının daraltılması veya genişletilmesi işlemi sonrasında, öncelikle var olan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerden geri talep edilir ve iptal edilir. Duruma göre yeni düzenlenen belgeler kişilere teslim edilir.

14. Yeniden Belgelendirme

14.1. Geçerlilik süresi dolan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri

14.1.1. Geçerlilik süresi dolan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi;

a) Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde gözetim faaliyetinin yapılmış olması,

b) Belge geçerlilik süresi içinde, belgenin iptalini gerektirecek herhangi bir durumun olmaması,

c) Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili belgelendirme programı şartlarında belge yenilemeyi  etkileyecek bir değişikliğin olmaması, durumlarında ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

14.1.2. Geçerlilik süresi dolan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, belgelendirilmiş kişinin HÜBTUAM PBB’ye başvurusu üzerine HÜBTUAM PBB tarafından yapılır.

14.1.3. Bu konudaki başvurular, HÜBTUAM PBB’ye yapılabileceği gibi ilgili belgelendirme programında yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. Aynı şekilde , yetkilendirilmiş başka bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişinin; belge yenilemesi için HÜBTUAM PBB’ye başvurması durumunda, HÜBTUAM PBB kişinin başvurusunu değerlendirir ve belge yenilemesi için uyulması gereken usul ve esasları kişiye bildirir.

14.2. Geçerlilik süresi içinde Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri

14.2.1. Geçerlilik süresi içinde Belge/Mesleki yeterlilik belgelerinin yenilenmesi;

a) Belgenin kaybolması,

b) Belgenin kullanılamaz hale gelmesi,

c) Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi(evlenme nedeniyle soyadı değişikliği v.b.),

d) Belge sahibinin hatalı veya eksik  bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,

e) HÜBTUAM PBB'nin hatalı veya eksik  bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,

f) Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam genişletmesi yapması nedeniyle Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi,

g) Belge kapsam daraltılması yapılması nedeniyle Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerinden birinin veya birkaçının kapsamdan çıkarılması, durumlarında ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde belge yenilenir.

14.2.2. Belgeli kişilerin; kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle yeniden belgeye ihtiyaç duymaları halinde yeni belgenin temin edilmesi hususunda HÜBTUAM PBB’ye gerekçeleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. HÜBTUAM PBB tarafından alınan başvuru öncelikle Yönetici Asistanı tarafından değerlendirilir ve belge geçerlilik durumunu koruyor ise başvuru kabul edilir; yeni belge verilmesi kararını HÜBTUAM PBB Yöneticisi verir. Yeni verilecek belge Mesleki yeterlilik belgesi ise MYK’nın belirlemiş olduğu usul ve esaslar dahilinde yeni belge basılması için talep oluşturulur.

14.2.3. Geçerlilik süresi içinde Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması halinde, HÜBTUAM PBB tarafından ilave ücret talep edilir. Ancak kapsam genişletme nedeniyle yapılan yeniden belge basımı dışındaki yukarıda belirtilen diğer nedenlerle belge yeniden basımı yapılacak ise; ilave ücret o yıl için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan belge basım ücretinin iki katını geçemez.

15. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

15.1. Meslekte Yatay İlerleme Yolları

15.1.1. Belgelendirilmiş kişinin; belgesinin verilmesine esas teşkil eden doküman olan  ulusal yeterlilik  içindeki yeterlilik birimlerinin farklı bir ulusal yeterlilikte yer alan yeterlilik biriminin ‘’yeterlilik birimi kodu ve adı’’ ile aynı olması durumunda geçerlidir.

15.2. Meslekte Dikey İlerleme Yolu

15.2.1. Belgelendirilmiş kişinin; belgesinin verilmesine esas teşkil eden ulusal yeterliliğin aynı ulusal yeterlilik olması kaydıyla seviyesini değiştirmek istemesi durumunda geçerlidir.